WAFER KID | KEY VISUAL 
--------------------------------
Client: Cosy Kinh Đô
Agency: Circus Digital
Art Director: Vinh Bùi
Graphic Designer: Danh Châu, Hà Tôn, Trang Võ
Back to Top